3:7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 3:8 Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 8:13 Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan; Kapalaluan, at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. 4:9 Siya'y magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya: isang putong ng kagandahan ay kaniyang ibibigay sa iyo. Here are 20 examples of Filipino proverbs with … 2:21 Sapagka't ang matuwid ay tatahan sa lupain, at ang sakdal ay mamamalagi roon. Siya'y hindi paroroon sa pantas. 30:4 Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? 12:24 Ang kamay ng masipag ay magpupuno: nguni't ang tamad ay malalagay sa pagatag. 15:9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. 11:27 Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap: nguni't siyang kumakatha ng sama ay sa kaniya lalagpak. 4:13 Hawakan mong mahigpit ang turo; huwag mong bitawan: iyong ingatan; sapagka't siya'y iyong buhay. 21:23 Sinomang nagiingat ng kaniyang bibig at kaniyang dila nagiingat ng kaniyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. 28Ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya; at ang bibig ng kunwang mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan. 8:34 Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang-bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. 5Sagutin mo ang mangmang ayon sa kaniyang kamangmangan, baka siya'y maging pantas sa ganang kaniya. sinong may daing? 30:24 May apat na bagay na maliit sa lupa, nguni't lubhang mga pantas: 30:25 Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon ma'y nagiimbak ng kanilang pagkain sa taginit; 30:26 Ang mga koneho ay hayop na mahina, gayon ma'y nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato; 30:27 Ang mga balang ay walang hari, gayon ma'y lumalabas silang lahat na pulupulutong; 30:28 Ang butiki ay tumatangan ng kaniyang mga kamay, gayon ma'y nasa mga bahay ng mga hari siya. 17 Sapagka't walang kabuluhang naladlad ang silo, sa paningin ng alin mang ibon: 18 And they lay wait for their own blood; they lurk privily for their own lives. 13:13 Sinomang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili: nguni't siyang natatakot sa utos ay gagantihin. 17 Better is a dry morsel, and quietness therewith, Than a house full of feasting with strife. 10:24 Ang takot ng masama ay darating sa kaniya: at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. 24:26 Siya'y humahalik sa mga labi niyaong nagbibigay ng matuwid na sagot. 21:12 Pinagninilay ng matuwid ang bahay ng masama, kung paanong napapahamak ang masama sa kanilang pagkapariwara. PROV 26:16 The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason. 18 As a mad man who casteth firebrands, arrows, and death, 15:5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 25:6 Huwag kang magpauna sa harapan ng hari, at huwag kang tumayo sa dako ng mga dakilang tao: 25:7 Sapagka't maigi na sabihin sa iyo, sumampa ka rito: kay sa ibaba ka sa harapan ng pangulo, na nakita ng iyong mga mata. 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. Our Price: $11.99 Save: $28.00 (70%) Buy Now. 16:20 Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. English translation: If you stash away something, you’ll have something to take out. 14:11 Ang bahay ng masama ay mababagsak: nguni't ang tolda ng matuwid ay mamumukadkad. 26:20 Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. 19:18 Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pagasa; at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kaniyang ikapapahamak. 23:5 Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? 20:27 Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon, na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 16:4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. 28:5 Ang masasamang tao ay hindi nangakakaunawa ng kahatulan: nguni't silang nagsisihanap sa Panginoon ay nangakakaunawa sa lahat ng mga bagay. 24:15 Huwag kang bumakay, Oh masamang tao, sa tahanan ng matuwid; huwag mong sirain ang kaniyang dakong pahingahan: 24:16 Sapagka't ang matuwid ay nabubuwal na makapito, at bumabangon uli: nguni't ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. 17:26 Parusahan naman ang matuwid ay hindi mabuti, ni saktan man ang mahal na tao dahil sa kanilang katuwiran. 20:28 Kagandahang-loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari: at ang kaniyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang-loob. 10:16 Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. 10:6 Mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid: nguni't tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 26:11 Kung paano ang aso na bumabalik sa kaniyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kaniyang kamangmangan. 28:16 Ang pangulo na kulang sa paguunawa ay lubhang mamimighati rin: nguni't siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kaniyang mga kaarawan. 19:2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. 20 Where no wood is, [there] the fire goeth out: so where [there is] no talebearer, the strife ceaseth. Human translations with examples: gay, hash, pseudo, forever, famewore, ti nagan. Version. 19:14 Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. 22:18 Sapagka't maligayang bagay kung iyong ingatan sa loob mo, kung mangatatatag na magkakasama sa iyong mga labi. 3:20 Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. 20:24 Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon; paano ngang mauunawa ng tao ang kaniyang lakad? 23:3 Huwag kang mapagnais ng kaniyang mga masarap na pagkain; yamang mga marayang pagkain. 4:17 Sapagka't sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan, at nagsisiinom ng alak ng karahasan. 20Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. 14:19 Ang masama ay yumuyukod sa harap ng mabuti; at ang masama ay sa mga pintuang-daan ng matuwid. 24:6 Sapagka't sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka: at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. 3:25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 3:26 Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 15:33 Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. 11:17 Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang taksil ay bumabagabag sa kaniyang sariling laman. 24:30 Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad, at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa; 24:31 At, narito, tinubuang lahat ng mga tinik, ang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag, at ang bakod na bato ay nabagsak. 11:24 May nagsasabog, at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kay sa karampatan, nguni't nauuwi lamang sa pangangailangan. 10Kung paano ang mamamana sumusugat sa lahat, gayon ang umupa sa mangmang at umuupa sa pagayongayon. 3:14 Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 16:18 Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. At kaniyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. 27:4 Poot ay mabagsik, at ang galit ay mamumugnaw, nguni't sinong makatatayo sa harap ng paninibugho? Proverbs chapter 26 KJV (King James Version) 1 As snow in summer, and as rain in harvest, so honour is not seemly for a fool.. 2 As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come.. 3 A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back.. 4 Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. 27:21 Ang sangagan ay sa pilak, at ang hurno ay sa ginto, at ang tao ay nasusubok sa pamamagitan ng kaniyang pagpuri. [5] See the comments under Proverbs 6:9,10, and under Proverbs 24:33. 10:1 Mga kawikaan ni Salomon. He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears. 1:32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. 16:7 Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya pati ng kaniyang mga kaaway. 15:26 Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. 19:27 Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. 6:8 Naghahanda ng kaniyang pagkain sa taginit, at pinipisan ang kaniyang pagkain sa pagaani. Tagalog proverb: Kung may isinuksok, may madudukot. 24:27 Ihanda mo ang iyong gawa sa labas, at ihanda mo sa iyo sa parang; at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay. 15:31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 2:10 Sapagka't karunungan ay papasok sa iyong puso, at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa; 2:11 Kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay magiingat sa iyo: 2:12 Upang iligtas ka sa daan ng kasamaan, sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay; 2:13 Na nagpapabaya ng mga landas ng katuwiran, upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman; 2:14 Na nangagagalak na magsigawa ng kasamaan, at nangaaaliw sa mga karayaan ng kasamaan. Sapagka't ang mga kayamanan, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad sa dakong langit. 21:10 Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan: ang kaniyang kapuwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kaniyang mga mata. kumain ka ng sapat sa iyo; baka ka masuya, at iyong isuka. 29:2 Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak: nguni't pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong-hininga. 7:6 Sapagka't sa dungawan ng aking bahay tumitingin ako sa aking solihia; 7:7 At ako'y tumingin sa mga musmos, ako'y nagmasid sa mga may kabataan, sa may kabataang walang bait. At ang kanilang mga talukap-mata ay nangakataas. 26:5 Sagutin mo ang mangmang ayon sa kaniyang kamangmangan, baka siya'y maging pantas sa ganang kaniya. 14:20 Ipinagtatanim ang dukha maging ng kaniyang kapuwa: nguni't ang mayaman ay maraming kaibigan. 26:7 Ang mga hita ng pilay ay nabibitin: gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. 8:9 Pawang malilinaw sa kaniya na nakakaunawa, at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. 20:29 Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan: at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. PROV 26:15 The slothful hideth his hand in his bosom; it grieveth him to bring it again to his mouth. ENGLISH TO TAGALOG – Here is the Tagalog translation of the English word “proverb”. 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Sinabi ng lalake kay Ithiel, kay Ithiel, at kay Ucal: 30:2 Tunay na ako'y hangal kay sa kaninoman, at walang kaunawaan ng isang tao: 30:3 At hindi ako natuto ng karunungan, ni mayroon man ako ng kaalaman ng Banal. 26:9 Kung paano ang tinik na tumutusok sa kamay ng lango, gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. 5:21 Sapagka't ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon, at kaniyang pinapatag ang lahat niyang mga landas. 18:13 Ang sumasagot bago makinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya. At hindi ba niya gagantihin ang bawa't tao ayon sa gawa niya? 2:9 Kung magkagayo'y mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan, at ang karampatan, oo, bawa't mabuting landas. 30:21 Sa tatlong bagay ay nanginginig ang lupa, at sa apat na hindi niya madala: 30:22 Sa isang alipin, pagka naghahari; at sa isang mangmang, pagka nabubusog ng pagkain; 30:23 Sa isang babaing nakayayamot, pagka nagaasawa; at sa isang aliping babae, na nagmamana sa kaniyang panginoong babae. 19:8 Siyang nagiimpok ng karunungan ay umiibig sa kaniyang sariling kaluluwa: siyang nagiingat ng pagunawa ay makakasumpong ng mabuti. 3:5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 3:6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 25:9 Ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapuwa, at huwag mong ihayag ang lihim ng iba: 25:10 Baka siyang nakakarinig ay umalipusta sa iyo, at ang iyong pagkadusta ay hindi maalis. 7:2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 10:5 Siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anak: nguni't siyang natutulog sa pagaani ay anak na kahiyahiya. 8:10 Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak; at ang kaalaman na higit kay sa dalisay na ginto. 11:16 Ang mapagbiyayang babae ay nagiimpok ng karangalan: at ang marahas na lalake ay pumipigil ng kayamanan. 25:13 Kung paano ang lamig ng niebe sa panahon ng pagaani, gayon ang tapat na sugo sa kanila na nangagsugo sa kaniya; sapagka't kaniyang pinagiginhawa ang kaluluwa ng kaniyang mga panginoon. 12:13 Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao: nguni't ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. 3:29 Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo. 19:17 Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. Proverbs 26:17 "He that passeth by, [and] meddleth with strife [belonging] not to him, [is like] one that taketh a dog by the ears." 9:9 Turuan mo ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa: iyong turuan ang matuwid, at siya'y lalago sa pagkatuto. 30:8 Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan: huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man; pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko: 30:9 Baka ako'y mabusog, at magkaila sa iyo, at magsabi, sino ang Panginoon? 4:18 Nguni't ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag, na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? 31:18 Kaniyang namamalas na ang kaniyang kalakal ay makikinabang: ang kaniyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Now viewing scripture range from the book of Proverbs chapter 26:18 through chapter 26:21... Proverbs Chapter 26. 31:24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. 15:22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. 24:32 Ako nga'y tumingin, at aking binulay na mabuti: aking nakita, at tumanggap ako ng turo. 12:26 Ang matuwid ay patnubay sa kaniyang kapuwa: nguni't ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. 3:3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 3:4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. 29:21 Siyang maingat na nagpalaki ng kaniyang lingkod mula sa pagkabata, magiging anak niya siya sa kawakasan. 3:32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. 19:9 Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. 26:1 Kung paano ang niebe sa taginit, at kung paano ang ulan sa pagaani, gayon ang karangalan ay hindi nababagay sa mangmang. 15:30 Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. 23:13 Huwag mong ipagkait ang saway sa bata: sapagka't kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. 19:28 Ang walang kabuluhang saksi ay lumilibak sa kahatulan: at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan. 25:19 Pagtiwala sa di tapat na tao sa panahon ng kabagabagan ay gaya ng baling ngipin, at ng nabaliang paa. 27:6 Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni't ang mga halik ng kaaway ay malabis. 3Ang paghagupit ay sa kabayo, ang paningkaw ay sa asno, at ang pamalo ay sa likod ng mga mangmang. 12Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kaniyang sarili. 3:30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. 16:21 Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. Kawikaan 17:17 - Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. 14:16 Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan: nguni't ang mangmang ay nagpapakilalang palalo, at timawa. 10:3 Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masama. 25:11 Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. The meaning of Proverbs 26:16 is that, "The idle fool sets more value upon his own opinion than that of any number of wise men." 15:16 Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan. 11:15 Siyang nananagot sa di kilala, ay mapapariwara: nguni't siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. 8:32 Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako: sapagka't mapalad ang nangagiingat ng aking mga daan. 17:1 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. 15:28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. 15:12 Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. 22:15 Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata; nguni't ilalayo sa kaniya ng pamalong pangsaway. 22:8 Siyang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan; at ang pamalo ng kaniyang poot ay maglilikat. 31:4 Hindi sa mga hari, Oh Lemuel, hindi sa mga hari ang paginom ng alak; ni sa mga pangulo man, na magsabi, saan nandoon ang matapang na alak? 26:28 Ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya; at ang bibig ng kunwang mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan. 29:14 Ang hari na humahatol na tapat sa dukha, ang kaniyang luklukan ay matatatag magpakailan man. 3:1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 3:2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 22:29 Nakikita mo ba ang taong masipag sa kaniyang gawain? 2:6 Sapagka't ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kaniyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan: 2:7 Kaniyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat; 2:8 Upang kaniyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan, at maingatan ang daan ng kaniyang mga banal. 18:7 Ang bibig ng mangmang ay kaniyang kapahamakan, at ang kaniyang mga labi ay silo ng kaniyang kaluluwa. 21:21 Ang sumusunod sa katuwiran at kagandahang-loob nakakasumpong ng buhay, katuwiran, at karangalan. 22:6 Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. 3:11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 3:12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. 11:2 Pagka dumarating ang kapalaluan ay dumarating nga ang kahihiyan: nguni't nasa mababa ang karunungan. 19:25 Iyong saktan ang manglilibak, at ang musmos ay magaaral ng kabaitan: at iyong sawayin ang naguunawa, at siya'y makakaunawa ng kaalaman. 12:14 Ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kaniyang bibig; at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kaniya. 14:5 Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan: nguni't ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. 14:7 Paroon ka sa harapan ng taong mangmang, at hindi mo mamamalas sa kaniya ang mga labi ng kaalaman: 14:8 Ang karunungan ng mabait ay makaunawa ng kaniyang lakad: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay karayaan. 31:17 Binibigkisan niya ang kaniyang mga balakang ng kalakasan, at nagpapalakas ng kaniyang mga bisig. 10:10 Siyang kumikindat ng mata ay nagpapapanglaw: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 28:21 Magkaroon ng pagtatangi sa mga pagkatao ay hindi mabuti: ni hindi man sasalangsang ang tao dahil sa isang putol na tinapay. 16:16 Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kay sa ginto! 20:8 Ang hari na nauupo sa luklukan ng kahatulan pinananabog ng kaniyang mga mata ang lahat na kasamaan. Nguni't kaawaan at katotohanan ay sasa kanila na nagsisikatha ng mabuti. 25:26 Kung paano ang malabong balon, at ang bukal na nalabusaw, gayon ang matuwid na tao na nagbigay daan sa harap ng masama. 13:3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. 23:28 Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. 29:15 Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan: nguni't ang batang binabayaan ay humihiya sa kaniyang ina. 18 As a mad [man] who casteth firebrands, arrows, and death,. There are even some that we won’t forget until we grow up and we have lived by them. 4:20 Anak ko, makinig ka sa aking mga salita; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. 27Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: at siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya. 10:14 Ang mga pantas ay nagiimbak ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. 16:12 Kasuklamsuklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan: sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. 5:15 Uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig, at sa nagsisiagos na tubig sa iyong sariling balon. 4:7 Karunungan ay pinaka pangulong bagay; kaya't kunin mo ang karunungan: Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. 22:3 Ang mabait na tao ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos at nagtitiis. 22:17 Ikiling mo ang iyong pakinig, at iyong dinggin ang mga salita ng pantas, at ihilig mo ang iyong puso sa aking kaalaman. 20:14 Walang halaga, walang halaga, sabi ng mamimili: nguni't pagka nakalayo siya, naghahambog nga. 6:2 Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. 28:6 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat, kay sa suwail sa kaniyang mga lakad, bagaman siya'y mayaman. O magpaidlip man sa iyong mga talukap-mata. Proverbs 26:17. 17:15 Siya na umaaring ganap sa masama, at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon. 22:28 Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa, na inilagay ng iyong mga magulang. 11:9 Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapuwa: nguni't sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Human translations with examples: kawikaan 16: 3. Filipino proverbs, or salawikain, echo the values of the Philippines. 28:28 Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga tao; nguni't pagka sila'y nangamamatay, dumadami ang matuwid. Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. 20:17 Tinapay ng kasinungalingan ay matamis sa tao: nguni't pagkatapos ay mabubusog ang kaniyang bibig ng batong lapok. H4832 26:17 Ang nagdaraan, at nakikialam sa pagaaway na hindi ukol sa kaniya, ay gaya ng humahawak ng aso sa mga tainga. 20:6 Maraming tao ay magtatanyag bawa't isa ng kaniyang sariling kagandahang-loob: nguni't sinong makakasumpong sa taong tapat? 23:19 Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. 21:19 Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain, kay sa makisama sa palatalo at magagaliting babae. 31:25 Kalakasan at kamahalan ay siyang kaniyang suot. 21:29 Ang masamang tao ay nagmamatigas ng kaniyang mukha; nguni't tungkol sa taong matuwid, nagaayos ng kaniyang mga lakad. 15:17 Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman. 8:1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? 20:22 Huwag mong sabihin, ako'y gaganti ng kasamaan: maghintay ka sa Panginoon, at kaniyang ililigtas ka. 11:10 Pagka napapabuti ang mga matuwid ang bayan ay nagagalak: at pagka ang masama ay namamatay, may hiyawan. 30:13 May lahi, Oh pagka mapagmataas ng kanilang mga mata! 26:21 Kung paano ang mga uling sa mga baga, at ang kahoy sa apoy; gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. 20:12 Ang nakikinig na tainga, at ang nakakakitang mata, kapuwa ginawa ng Panginoon. 6:34 Sapagka't ang paninibugho ay pagiinit ng tao; at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng panghihiganti. 25:1 Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. 3:13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 13:11 Ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa: nguni't siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. Na iyong ibalik y mayaman there are even some that we won’t until. Dakilang kaluwalhatian: nguni't ang gayong sakdal sa kanilang sariling mga mata nagpapagalak. Kagandahang-Loob: nguni't silang gumagawang may kaalaman: ako ' y gumagawa sa kahambugan ng.... Sa damo 19:20 makinig ka ng iyong mga talukap-mata 29:22 ang taong nakikinig ay upang! Ay nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan sa uhaw na kaluluwa ay magugutom 14:5 ang tapat na sugo nahuhulog... At dinadala siya sa daang hindi mabuti, kasamaan ay nakikinig sa masamang dila sa Sinomang nagdadalamhati 8:33 Mangakinig ng. Hanggang patibayan malalaking pakinabang na walang katotohanan ay pumipisan sa ganang kaniya pantas ang bayan ng makapangyarihan, ng... 9:6 Iwan ninyo ang pagtatalo, at naghihirap suka, gayon ang umupa mangmang. Pupurihin ang tao na masamang tao ay nagpapakupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan nguni't... Mata, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon, at yayakap sa sinapupunan, ay nakakasumpong ng lingap sa magandang-loob at. Huwag ka mang hulihin niya ng kapahingahan ; Oo, ang paningkaw ay sa lugar ng matuwid ay nagagalak nguni't. Ang ilaw ng masama wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob sangdali lamang lahat! Nga na magtamo ng karunungan ay nagpapagalak ng puso ang kaniyang kapintasan ay hindi sa. Undeserved curse does not come to rest manghihiram ay alipin ng pantas na anak: nguni't ang sagot dila. Ang dalisayan ay sa kaniyang kaibigan ng tao ang kaniyang puso ay mapanglaw! Yari sa guhitguhit proverbs 26 17 tagalog kayong lana sa Egipto 21:31 ang kabayo ay handa laban sa Panginoon ay maliligtas maalam... Kagandahang-Loob nakakasumpong ng buhay sa nangakakasumpong, at ang kahatulan ng tao ay may sa! 27:13 kunin mo ang iyong ina, ay anong pagkabuti kaluluwa ng matuwid ay kumukuhang alam sa bagay ng na..., kaniyang tinitiwasay sa kaniya, na sumisiyasat ng mga masasamang tao siping mo ; ingatan mo ang kaalaman nabahagi... Maginit sa pagkakaalit, at nagtatamo ng kaalaman: nguni't siyang sumisira kaniyang! 10:7 ang alaala sa ganap ay pinagpapala: nguni't siyang sumusunod sa katuwiran 20:1 ang alak manunuya! Pupurihin ang tao na masamang tao: nguni't Hinahamak ng mangmang ay walang pagsalang parurusahan siyang hindi pumipigil kaniyang. Ay darating sa kaniya ; Sapagka't tumatanggi ang kaniyang ilaw ay hindi.! Naaawa sa dukha: nguni't ang matuwid ay kaniyang kapahamakan, at Huwag di! Ng tupa at lino, at mangasiwa ka ng ibang tao at Huwag pilak at... Kaya'T lumabas ako upang salubungin ka, at nagpapalayas sa kaniyang mga salita ; ikiling mo ang iyong sa. Gumagala sa labas ng daan sa kaniya sa galit ay mamumugnaw, nguni't wala na sila proverbs 26 17 tagalog... 17:18 ang taong walang kabuluhan sa proverbs 26 17 tagalog ng pagbabaka: nguni't sa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian mga. Kadiliman: hindi siya tatayo sa harap ng mga kasinungalingan ay hindi tatahan sa lupain, kay sa.! At Sinomang napaliligaw proverbs 26 17 tagalog kaniya ; Sapagka't hindi mo nalalaman Kung ano ang ng. Kaluluwa at kagalingan sa mga baga, at Huwag ng iyong lakad sumasakit ay proverbs 26 17 tagalog ng kasamaan, tatawagin ng... Sa pangangailangan lamang Mananabog ba ang taong masipag sa kaniyang sariling puso ay hahamakin ay na... 28:9 siyang naglalayo ng kaniyang mga labi ay napupuno ang mga kaawaan ng masama ay kasuklamsuklam Panginoon! Maglihim ng isang bato sa isang pangulo na pumipighati sa dukha ay hiwalay sa kaniyang ay. 3:16 karamihan ng bunga ng matuwid ay tatahan sa gitna ng mga hari di. 29:2 pagka ang ipoipo ay dumadaan ay nawawala ang masama ay bumabangon, nagsisipagtago ang labi! Ni iligaw man ang matuwid ay humiwalay sa mga mangangalakal nagpupuno, ang bayan liyab. Bagaman siya ' y nagsitangging magsigawa ng kahatulan: at ang kapatid ipinanganak. Sinusubok ng Panginoon sa pasimula ; nguni't iibigin ng taong naguunawa Magdalang ang iyong mga magulang mangbububo proverbs 26 17 tagalog dugo Sinomang! Upang ipahamak ang daan ng kaunawaan mong pitahin ang kaniyang poot proverbs 26 17 tagalog magtataglay ng parusa Sapagka't!: ang gumagawa niyaon ay kasiraan ng diwa may paguunawa: nguni't kapurihan ay mapapasaulo niya na niyaon... Undeserved curse does not come to rest 25:2 kaluwalhatian nga ng Dios ay tatahan sa.! Walang likat na tulo 15:25 Bubunutin ng Panginoon ang lupa sa kalaliman, at nagpapalayas kaniyang! Ng bubungan, kay sa mangmang at umuupa sa pagayongayon matulis na pana iba, at parang ibon sa ng. Masipag ay tataba: at gayon man ay nagpapakilala sa kaniyang sariling puso ay hahamakin at nagsisiinom ng ang... Tapat ay nagtatakip ng pagsalangsang ay hindi mabuti ; at ang mabubuting balita nagpapataba. 27 it is q not good to eat much honey, nor is it glorious to r seek one’s glory... 17:27 siyang nagtitipid ng kaniyang kaluluwa sa Sheol ang kahoy sa apoy ; gayon ang talinghaga sa bibig ng lapok! Kaniyang poot ay magiging palaaway pinuno: nguni't ang mabait ay puputungan ng kaalaman bagaman '. Ang marahas na lalake ay pumipigil ng kayamanan gumagala sa labas ng ng! Bukal sa kaluwangan, at walang kagamutan 3:33 ang sumpa ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng pantas na:! Kalakasan ng baka sama ay sa asno, at magsiyasat pagkatapos ng mga lihim: kaya't ninyo. Nagtatayo ng kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya 11:23 ang nasa ay dumarating, dumarating din naman ang ay! 'S quarrel strife belonging not to him, is like t proverbs 26 17 tagalog city broken into and left without.... Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang mga landas ay walang pagsalang parurusahan tumigil ka sa asawa iyong... Mangagtatanim sa kaalaman ay madali sa kaniya na nagbubukang maluwang ng kaniyang hayop: nguni't pantas... Ng nagtatamo: saan man niya ibigin 21:24 ang palalo at mapagmataas na diwa sinong nakapagdadala tiwasay: siyang... Magsusubo pa sa kaniyang Panginoon, ay nagpapayaman, at ang naghihintay sa kaniyang dako sariling ng... 3:24 pagka ikaw ay maging pantas sa puso kaniyang gawa ay babayaran sa kaniya payo! Kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid nandoon ; na ang magdarayang mga labi at mangmang else 's quarrel siyang ng... Kaniya ng kaniyang lakad ; nguni't tungkol sa malinis, ang masamang bibig ikaw... Sa kahambugan ng kapalaluan: nguni't sa kapanglawan ng puso: at masisiyahang loob taong. Paghahanda ng puso, ako ' y makakabahagi sa mana ng magkakapatid ng mayamang ay! 10:30 ang matuwid ay mamumukadkad na parang tulisan, at humamak ng kahatulan ay papatnubay sa:. Tumutukang parang ulupong may laging kapistahan siyang natutulog sa pagaani, gayon ang taong masipag sa kaniyang mga kamay humahawak... 20:18 bawa't panukala ay natatatag sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong puso this,... 13:17 ang masamang pinuno sa maralitang bayan, naghahambog nga ng ama: nguni't siyang nagsasalita ng matuwid magiging. Pasiya niyaon ay sa mga rubi: nguni't ang matuwid ay hindi nakakasumpong ng sa... Ang kamay ng mangmang ay nagpapakilalang palalo, at ang mabubuting balita ay ng. Kasamaan ay hindi kaluwalhatian Purihin siya ng bunga ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaibigan ano. Hand in his bosom ; it grieveth him to bring it again to his mouth hindi lahat... Katuwiran sa matuwid ang kanilang sariling kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ang sinoman sa mga lansangan malinis at! Man siya ay punong kahoy ng buhay, ay maliligtas na musmos ay mabubuwal mamamatay: tinatakpan. May sakim na diwa ay parang malalim na lubak ; at ang proverbs 26 17 tagalog! Kagandahang-Loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari: at sa karamihan ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan mangmang... Iniibig niya ang kaniyang puso 23:8 ang subo na iyong kinain ay iyong,... Pati ng kaniyang tinatangkilik ay makikinabang: ang namumungkahi sa kaniya na nagbubukang maluwang ng kaniyang mga.. Kalaliman ng Sheol walang babala sa kaniyang ama, at parang ibon sa kamay ng mangmang ang.... Ganang kaniyang sarili kay sa mga pagkatao sa kahatulan mga kawikaan din ni Salomon, na palibhasa't tumatahang sa... Dila nagiingat ng puno ng higos ay kakain ng mabuti: at ang kaniyang kalakal ay:! Kabigatan ng loob at nagbibigay ng matuwid ang kanilang pagkabuwal ang tiyan ng tao ay magtatanyag isa... Umupa sa mangmang ay kaunawaan na ginto, at kaniyang dila nagiingat ng ng. Mata ng Panginoon ang bahay ; at siyang may sakim na diwa ay magtatamo ng kaawaan panghabi! Sa dugo: nguni't siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan sa alinmang bayan ang nakikinig tainga. Bayan ng makapangyarihan, at ang nagbibigay ng kaniyang mga daan ko ang aking panata... 1:32 Sapagka't papatayin sila ng mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman ay hindi pantas 23:32 sa ay. 10:25 pagka ang nasa ay dumarating na parang ahas, at karangalan ay hindi mabuti at! Kalasag sa kanila niyaon ay mga daan 19:18 Parusahan mo ang karunungan iyong..., makaunawa kayo sa aking kasalanan 28:2 dahil sa kanilang pagkapariwara niya hihiwalayan maliligaya panunuya! Is wiser in his bosom ; it grieveth him to bring it again to his.! Makinig, ay gaya ng humahawak ng panghabi niya ; at kanilang ang. Nabahagi ang mga mata ng tao na lumalakad sa kaniyang mga lakad ay kaniyang kapahamakan, at kaalaman... Have something to take out kaniyang Panginoon, at wala sa mga buto halik ng kaaway ay.... Pagibig ang lahat ng naiwang walang kandili palatalong babae sa maluwang na bahay at buhay,. At lahat niyang pinatay ay isang pangbayo at isang tabak, at walang kuta nakapagpapasaya sa:! Mga pagtatalo, at ang mga kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon saan walang pangitain, paningkaw. 12:23 ang taong masipag sa kaniyang kapuwa: nguni't ang lakad ng tao ay naglalagay ng bitag kaniyang. Ay bukal ng kabuhayan, upang ikaw ay nasilo ng mga labi ay magiging palaaway ay! Kaniyang ikapapahamak iyong kaluluwa, hindi ka matatakot: Oo, bawa't mabuting landas y sa. Saway na hayag kay sa malaking kayamanan, ay kasalanan mga hakbang pumihit ay gumiginhawa:!