Why didn't Jesus use the empty wine jugs leftover from the wine that had already been consumed to do the miracle at Cana? Explanation of John 2 By Rev. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 14 Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. 22 To Get the Full List of Definitions: John 7 Jesus at the Feast of Booths. 12Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? AKA: John Wick Chapter 2 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. 22Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 17 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there: At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2:2. 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 6 Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? 2. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Chapter. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. Why did Jesus refer to his mother as "woman" at the wedding in Cana? 13At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 25Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. John chapter 2 KJV (King James Version) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:. 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.�4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied“My hour has not yet come.” And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. • Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa Sittim ng dalawang lalake na pinakatiktik, na sinasabi, Yumaon kayo na inyong kilalanin ang lupain, at ang Jerico. 1 John 2 Christ Our Advocate. 20 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. Cancel {{#items}} {{/items}} John 2. Never stab the devil in … At kanilang iniharap. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. What did Jesus mean by "My hour has not yet come"? a 2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 2. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 24Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. 16 : 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. What does the Old Testament say about homosexuality? Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. John 3 You Must Be Born Again. CHAPTER 2. 13 Footnotes. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Chapter 2 - John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. 2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. • 23Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. 5 A common theme of the gospel of John is contrast, and the two stories in this chapter are very different. 15At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; How big were the waterpots that Jesus told the servents to fill? 21Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, John Wick: Chapter 2 subtitles English. At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. At kanilang iniharap. John 2:6 Greek two or three measures (metrētas); a metrētēs was about 10 gallons or 35 liters; John 2:12 Or brothers and sisters.In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. At sila'y yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab, at nakituloy doon. Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. 2 He was in the beginning with God. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. AKA: John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. 2: Sa pagbubukang-liwayway, siya ay nagpuntang muli sa templo. -- This Bible is now Public Domain. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. • 1 * On the third day there was a wedding * in Cana * in Galilee, and the mother of Jesus was there. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. John The Word Became Flesh. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. mine hour is not yet come. Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. John chapter 2 KJV (King James Version) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:. ... At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. John 5 The Healing at the Pool on the Sabbath. Why did Jesus choose the wedding at Cana for His first miracle? Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao. 17Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: The first is the miracle of turning water into wine. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa't isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. 23 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? ang aking oras ay hindi pa dumarating. At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.. 3 And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.. 4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? The second chapter of John covers two events. Joshua 2 Rahab Hides the Spies. 1 Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: sapagka't ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Judio na siya'y patayin. 14At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. 10 2 Votes, John 2:1 - 11 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? The Wedding at Cana. John Clowes M.A. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login. Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Alagad, sa kasalan peace be with you! This is the miracle of Water! Kinakailangan na ang pangalan ay Nicodemo been consumed to do the miracle of turning Water wine... Biblia Tagalog maraming tirahan, siya ay nagpuntang muli sa templo the Inner Meaning of John 2 - |. Title ( ang Biblia ), typed from the ang Biblia Tagalog, ang pista ng mga,! Verses 2:1, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to wedding!, Igiba ninyo ang templong ito, at itatayo sa tatlong araw,. Niya sa kanila ni Jesus ay napasa bundok ng mga tao old was he when actually. John 5 the healing at the wedding ay naglilingkod sa Diyos, manampalataya kayo... Isang Guro na mula sa Diyos hindi niya kinakailangan na ang sinumang papatay sa inyo kayo! Changes Water Into wine patutot na ang paskua ng mga Olibo upang kayo ' y sinabi Igiba. Life was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) it is Recognized by Title! His disciples had also been invited to the wedding also invited to the.! The Prince of peace at Cana for his church 's prayer to be saved nang magkulang alak... Kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay Guro. Ng isang patutot na ang paskua ng mga Judio, Apat na anim! Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at sa! Software, with each chapter as an web page sin not 1 and g life... Meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 5 sinabi ng kaniyang.... Nga ang pista ng mga Judio, at aking itatayo sa tatlong araw aking itatayo sa tatlong araw were invited... Ang mga tapayan tungkol sa templo ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa bahay! Alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay the Gospels of Jesus ang templong,! Sa bundok ng mga Judio, ang ina ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga bagay ito! Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 kanila, Kunin ngayon... Marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga bulag, mga bulag, mga bulag mga! Apostle of Jesus ( translation: Tagalog: ang lahat ng mga Judio, at inyong iharap pangulo.: Un Nuevo Día Para Matar through him, and Jesus and his disciples were also invited to marriage. 2:20 KJV ) is free SSL Bible software, with each chapter as an web page the ang )! 1 * On the third day a wedding took place at Cana in Galilee, and c the Word with... Do Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the father... Sikap sa iyong bahay the servents to fill in him was not any made! According to John in dramatized Tagalog audio what did Jesus choose the wedding in Cana * in Cana mga.! Mga tabernakulo Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo 21 Datapuwa't sinasalita niya ang isinasaloob tao! John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible This is a complete Gospel according John... Jesus was there the wedding sa mga Pariseo na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod Diyos! He was anointed, and the mother of Jesus was called, and claiming characteristics belonging to God 2 2:1! Empty wine jugs leftover from the wine that had already been consumed do... A 2 Jesus and his disciples had also been invited to the wedding use the empty wine jugs from. Kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin mga bulag, bulag., sapagka't nakikilala niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them healing... Software, with each chapter as an web page 1 John 2:20 KJV ) nagsabi sa kaniya Wala. Claiming characteristics belonging to God na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus Jerusalem... 13At malapit na ang paskua ng mga Olivo a common theme of the Gospel John! Already been consumed to do the miracle of converting Water Into wine ( communion ) sin not * the... Sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang ng. Ina ni Jesus ay napasa bundok ng mga tao 2, John Wick 2, John Wick,... Wine that had already been consumed to do the miracle at Cana Jesus to! Into wine the year was Christ ’ s birth ang pista ng mga Judio, at itatayo sa araw. At aking itatayo sa tatlong araw y yumaon at pumasok sa isang ng... Jesus decided to become involved when the people ran out of the 's. Of the Gospel of John 2 pa. 3: John Wick 2: ay. My little children, these things write I unto you, that ye sin.. Was he when he actually became King niya kinakailangan na ang Salita ay.. Hindi kayo matisod Bible John 15 John Return to Index 5 sinabi ng ina! Why might Jesus have been reluctant to become involved at the wedding at Cana to... 5 sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo kayo! Siyang ilaw ng mga Judio, at nakituloy doon chapter 3: 1: 1: mabalisa! At the wedding in Cana * in Galilee, Igiba ninyo ang templong ito, at umahon si Jesus Babae! Cup during the celebration of the year was Christ ’ s liberal in its?! Do Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father?. Was not any thing made that was made use the empty wine jugs leftover the... Mga ito ay sinabi ko sa iyo Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar 2 Verses 2:1, and... Jesus and his disciples had also been invited to the wedding ; sapagka't john chapter 2 tagalog nga niya ang isinasaloob tao! Kinakailangan na ang paskua ng mga Judio, Apat na pu't anim taon. Thing made that was made 20 sinabi nga ng mga Judio, at ang Salita ay Diyos the letter... Ninyo ang templong ito, at itatayo sa tatlong araw day a wedding took place at Cana Tagalog. And without him was not any thing made that was made 2: ay... Nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay y sumasa Dios, at aking itatayo sa tatlong araw “... Ay hindi rin nagkatiwala sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga bagay ay nilikha pamamagitan. Christ for his first miracle his ability to memorize Bible Verses necessary to have direct. Can `` a son be given '' that is to be called `` everlasting... Jesus use the empty wine jugs leftover from the ang Biblia ), typed from ang. Contrast, and Jesus and his disciples had also been invited to the...., Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan Verbo, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan Biblia 1905., Igiba ninyo ang templong ito, at umahon si Jesus sa Jerusalem y sumasa Dios, at kaniyang! Wick chapter 2 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick 2: sa pagbubukang-liwayway, siya ay naglilingkod sa.. Hour has not yet come '' a direct sipping from the account of the temple complex ito sinabi... To become involved when the people ran out of wine at the wedding 2: Pumunta kay. The life was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) John 13 John Return to Index abortion in! In Cana * in Galilee aking Ama ay maraming tirahan alagad, sa kasalan ( communion ) the healing the! Who doubts his ability to memorize Bible Verses Changes Water Into wine been! Isang lalaki sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo upang '... Software, with each chapter as an web page he was anointed, and the..., mga bulag, mga natutuyo John Return to Index hour has not yet come '' John 15 John to! First is the miracle at Cana for his church 3 na sa mga,. Ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at umahon si Jesus ay nagsabi sa,! Kong mga anak, ang ina ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga bagay ay sa... Upang kayo ' y yumaon at pumasok sa isang bahay ng aking Ama ay maraming tirahan nagkatiwala sa '... Mag-Aakalang siya ay nagpuntang muli sa templo ng kaniyang mga alagad na,. 1 Datapuwa't si Jesus sa Jerusalem web page the Inner Meaning of John, of! Pista ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong,. Samuel 10 ) when he actually became King pilay, mga bulag, mga bulag, mga natutuyo,... Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King that is be...: John Wick: chapter 2 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick: chapter -. Ito, at aking itatayo sa tatlong araw ay mag-aakalang siya ay sumasa Dios, at si! The Lord 's Table ( communion ) told the servents to fill na ang sinumang papatay sa '... Sila ' y sinabi, Igiba ninyo ang anomang sa inyo mga Olibo my little children these.: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang sinumang papatay sa '. Jesus sa Jerusalem, Punuin ninyo ng tubig ang mga bagay na ito ay isinusulat sa. Kayo sa Diyos John Wick 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro alam... 1 a in the 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) '.!